Quy trình thủ tục

– Quy trình lập dự toán ngân sách

– Quy trình thảo luận và công khai dự toán ngân sách

– Quy trình quyết toán và công khai quyết toán ngân sách

– Quy trình thanh toán hợp đồng mời giảng

– Quy trình thanh toán tiền dạy thêm giờ

– Quy trình kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ

– Quy trình thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ

– Quy trình tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

– Quy trình quản lý và kiểm kê quỹ tiền mặt

– Quy trình khai báo thuế và nộp thuế TNDN, GTGT

– Quy trình chi lương và chế độ chính sách

– Quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ

– Quy trình đăng ký thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (ban hành lần 2)

– Quy trình thanh toán kinh phí (ban hành lần 2)

Biểu mẫu kèm theo

– Quy trình thu học phí, học lại, phí tuyển sinh, hoàn trả học phí, học lại và chi trả chế độ chính sách (ban hành lần 2)


– Quy trình thu học phí

– Quy trình đăng ký thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Quy trình thanh toán kinh phí